FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

श्री सबै माध्यमिक र आधभूत विघालयहरु

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

कोटेशन मागँ सम्बन्धी सुचना

कोटेशन मागँ सम्बन्धी सुचना

गाउँ सभा बारे सुचना

गाउँ सभा बारे सुचना

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

कोभिड सम्बन्धी सुचना

कोभिड सम्बन्धी सुचना

Pages

जग्गा बर्गिकरण