FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक निती तथा बजेट ०७९।०८० दस्तावेज: PDF icon policy.pdf
शिर्षक वार्षिक बजेट 77/78 दस्तावेज: PDF icon budget.pdf
शिर्षक गाउँपालिका स्तरिया ऐन नियम कानुन दस्तावेज: PDF icon ३ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon ४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf, PDF icon ५. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf, PDF icon ६ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon ७ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf, PDF icon १०. गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon १२. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf, PDF icon आयोजना स‌ञ्चालन कार्यविधि - पहिलो स‌शोधन सहित.pdf, PDF icon आयोजना स‌ञ्चालन कार्यविधि.pdf, PDF icon एकिकृत सम्पत्ति कर कार्यविधि.pdf

Pages

जग्गा बर्गिकरण